Dane Osobowe

RODO
 
Szanowni Państwo!
 
W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 
Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:
 
ACO SOLUTIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(03-450 Warszawa) ul. Ratuszowa 11, nr KRS: 0000334129

 
Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe takie jak: imiona, nazwiska, numery telefonów, numery IP i adresy mailowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub wynika to z konieczności wykonania działań potrzebnych przed zawarciem umowy lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pani/Pana uzasadnione prawa i interesy.
 
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi transportowe, prawne i informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.
 
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania i uzyskania kopii danych, wyrażenia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (zasady składania skargi znajdują się na stronie internetowej www.uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych i żądania ograniczenia ich przetwarzania jest możliwe tylko w okolicznościach wskazanych w przepisach RODO.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń – najczęściej w okresie 6 lat od dnia zakończenia stosunku prawnego kreowanego ww. umową.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie będą ulegać profilowaniu, w tym przy wykorzystaniu plików cookie.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora.
 
Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem (osobą wyznaczoną w tym celu do kontaktu), wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora: rodo@acosolutions.pl